į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Apie mus

informacija apie mokyklos veiklą

 

Mokestis už mokslą mėnesiui: 14.48 Eur, sąskaita LT 234010040200050149

 

Busimų pirmokų priėmimas į mokyklą gegužės 30 d. 17.30 val. Telefonai pasiteiravimui: 452084, 452085

 

 

 

Gargždų muzikos mokykla įkurta 1965 m.  Mokykoje veikia 3 skyriai: muzikos (fortepijonas, smuikas, akordeonas, kanklės, birbynė, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, chorinis dainavimas), choreografijos ir dramos, integruota 20 neįgalių vaikų.
Mokykla turi skyrius Veiviržėnuose ir Endriejave. Pirmasis mokyklos direktorius – Benediktas Stirbys. Dabartinė l. e. p. direktorė – Danutė Ruškytė.

              

Mokyklos vizija. Mokykla - vaikų kūrybinio polėkio, saviraiškos poreikių tenkinimo ir gebėjimų atskleidimo neformaliojo ugdymo įstaiga, kuri skatina ir puoselėja vaikų meninį intelektą ir atlikimo džiaugsmą.

 

Mokyklos misija. Teikia pradinį,  pagrindinį, profesinės linkmės ir mėgėjų meninį išsilavinimą. Į mokyklą integruojami neįgalūs vaikai ir jaunuoliai. Mokykla teikia galimybę kiekvienam atsiskleisti meninėje kūryboje. Ugdo dorą asmenybę, orientuotą į darnų socialinį bei kultūrinį rajono ir krašto gyvenimą. 

TRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 

1. Tikslas: Turtinti mokyklos materialinę bazę, atitinkančią meno mokymo(-si) reikalavimus ir valstybinius standartus, teikiant kokybišką ugdymą.

Uždaviniai: 
1.1. .Gerinti ugdymo proceso kokybę.

1.2. Įvairinti meninių kolektyvų sudėtis, kurti naujos sudėties ansamblius.
1.3. Bendradarbiauti su  įvairiomis švietimo  ir   kultūros institucijomis.

 

 2 Tikslas:  Suteikti ugdytiniams kūrybiško savarankiškumo.

Uždaviniai:

2.1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą.
2.2. Formuoti mokinių ir tėvų meninį skonį.
2.3.Ugdyti kūrinių interpretacijos suvokimą.

 

 3.Tikslas: Siekti tobulėjimo, atsižvelgiant į vidinio ir išorinio įsivertinimo rezultatus. 

Uždaviniai:

3.1. Įsivertinti mokyjklos veiklos kokybę.

3.2. Atlikti giluminį pasirinktos veiklos vertinimą.

 

 

2015–2016 m. m. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 PRIORITETAS
Išlaisvintas kūrybingumas. Dėmesys mokytojų tobulėjimui.

 

I.TIKSLAI

 
1. Pritaikyti ugdymo turinį konkrečiam vaikui.

2. Sukurti palankią mokinio sveikatai aplinką, psichologinį emocinį foną

3. Ruošti ugdytinius ir meninius kolektyvus respublikiniams, tarptautiniams konkursams, bei respublikinei Dainų šventei “Tu mums viena”.

 

                                   II. UŽDAVINIAI

 

Tikslingai vykdyti ugdymo planą

Skatinti nuolatinį ir tęstinį pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Planuoti mokymo turinį, įvertinant individualius mokinių gebėjimus, kuriant saugią emocinę pamokos aplinką.
Sustiprinti muzikos instrumento mokymą chorinio dainavimo skyriuje.

Didesnį dėmesį skirti pučiamųjų instrumentų ir choreografijos skyriaus kontingento papildymui.

 Atlikti vidinį mokyklo veiklos įsivertinimą.

Sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai, aktyviai dalyvaujant mokyklos koncertinėje veikloje.

Rengti gabius mokinius respublikiniams ir tarptautiniams B. Dvariono, J. Pakalnio, Dainų dainelė konkursams.

Ruošti meninius kolektyvus respublikinei moksleivių Dainų šventei  “Tu mums viena”.